به شیرینی انبه و لحن منصور ضابطیان

به شیرینی انبه و لحن منصور ضابطیان

در توجیه تمایل شدیدی که گاهی اوقات به خوردن ماده‌ی غذایی خاصی پیدا می‌کنیم یک تئوری وجود دارد تحت عنوان “nutrients deficiency theory”  که معادل فارسی‌اش می‌شود تئوری کمبود ریزمغذی‌ها. این نظریه می‌گوید راه برقراری ارتباط بدن با ما برای